Övervakningssamhällets etiska överväganden

Övervakningssamhällets etiska överväganden

Ofta talas det om ”övervakningssamhället” som det är något som kommer att finnas i framtiden när tekniska innovationer vunnit ännu mer mark, men faktum är att det redan i allra högsta grad är här. Det finns en intressant konflikt mellan fördelar och nackdelar när det gäller just övervakning av samhället i stort. Bilden av övervakning som något positivt eller negativt avgör om vi uppfattar den som ett skydd eller ett hot men faktum är att vi överlag både protesterar och ifrågasätter den alldeles för lite i det här landet.

Övervakning inom äldreomsorgen

Ett område som har väckt debatt är bland annat användandet av teknik för övervakning inom äldreomsorgen. Främst handlar frågorna om var gränsen går innan det kan kännas kränkande med digital övervakning som den kameraövervakning och GPS-positionering som testas i en del kommuner runt om i landet. Frågan man kanske borde ställa sig överlag, och inte bara när det gäller äldreomsorgen, är om inte all kameraövervakning är att betrakta som integritetskränkande i någon mån. Fördelarna som lyfts fram handlar om bättre vårdkvalitet som resultat samt positiva resurseffektiviseringar och minskad risk att de äldre ligger skadade utan att någon kommer till undsättning. De etiska överväganden man bör diskutera handlar som vanligt om hantering av känslig information samt att se till att de den enskilde individen får tillräcklig information om övervakningen i sig.

Kameraövervakning på gott och ont

Den övergripande kärnfrågan man inte undkommer i diskussioner av det här slaget handlar om ansvar. Vad är syftet med övervakningskameror? Ska de uppfostra oss till att ta mer ansvar? I många större villaområden önskar invånarna att det ska installeras övervakningskameror som registrerar de som helt enkelt inte sköter sig som om det överhuvudtaget skulle hjälpa. Alla kan ju se kamerorna med blotta ögat och helt enkelt undvika dem. Det verkar finnas en inbyggd övertro på att människor skärper sig om det finns kameror i närheten.

Faktum är att det finns tiotusentals övervakningskameror bara i storstäderna som registrerar och filmar människor i rörelse. I parker, affärer, tunnelbanor, torg och på en hel del andra offentliga plaster. Har vi glömt all kameraregistrering när sedan debatten om FRA drog igång? Är det mer integritetskränkande att bli avlyssnad än att bli filmad? Den som vill installera egen övervakningsutrustning kan vända sig till fakturino.se.

Det är också vanligt att krav på utökad övervakning växer efter attentat, terrorism eller andra oroligheter som skrämmer människor. Övervakning verkar med andra ord vara något positivt om man uppfattar den som ett skydd mot ett yttre hot. Det som talar emot övervakning överlag är dock att det saknas tillräckligt underlag för att bevisa dess effektivitet. Samhället i stort består av en stor mängd individer och en integritetskränkning av samhällets medborgare blir en kränkning av själva demokratin.

En skrämmande bieffekt av kameraövervakning är något som kallas för åskådareffekten och den handlar om människors tendens att låta bli att ingripa under ett pågående brott om man vet att andra människor eller kameror finns närvarande som registrerar det som sker.